https://meta.fieldsites.se/resources/columns/BLUE_ROI