https://meta.fieldsites.se/resources/columns/RCC_ROI