https://meta.fieldsites.se/resources/columns/RED_ROI