https://meta.fieldsites.se/resources/ecosystems/lake