https://meta.fieldsites.se/resources/lake-profile-dataset

https://meta.fieldsites.se/resources/lake-profile-dataset
Lake profile dataset

Property values

CO2
O2
TW
(Sub-)hourly