https://meta.fieldsites.se/resources/objspecs/lake-sonde